гъуэгубжьэ


гъуэгубжьэ

хьэгъуэлIыгъуэм кIуэхэм, нысэр изышыжхэм я гъуэгур сэмэркъоуэрэ зэпаупщIу гъуэгубжьэ къыIахыу щытащ, ар езы гъуэгу тетхэми ящIэти, «матэ гъэнщIа» и цIэу, шхын гъущэрэ махъсымэрэ къыздрахьэжьэт, апхуэдэу къэзыгъэувыIэхэм ярыфIэкIыну
выкуп, который в шутку взымали с тех, кто едет на свадьбу или везут невесту в дом отца жениха

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.